Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

POZ - informacja na temat nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

24.02.2011

W związku z zakończonymi postępowaniami w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że rozpoczęcie realizacji umów w ww. zakresie następuje od dnia 1 marca 2011 r. od godz. 00.00.

SIMP – Program CHUK - wybór miejsca wykonywania świadczeń

22.02.2011

W związku z problemami niektórych świadczeniodawców realizujących program profilaktyki chorób układu krążenia polegającymi na niemożności wyboru miejsca wykonywania świadczeń w SIMP, Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że wynikają one z tego, iż w umowie na 2011 r. został zawarty inny kod zakresu, niż obowiązywał Państwa w 2010 r.

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości XML z list oczekujących

18.02.2011

W nawiązaniu do komunikatu Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi z dnia 20 stycznia 2011 r., „W sprawie ujednolicenia sprawozdawczości XML z zakresu list oczekujących” i w związku z licznymi Państwa wątpliwościami dotyczącymi sprawozdawczości z przedmiotowego zakresu, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi ponownie przypomina, że osoby oczekujące na następujące procedury medyczne:

Braki i błędy w komunikatach XML z list oczekujących za miesiąc styczeń 2011

18.02.2011

W związku z analizą sprawozdań z kolejek oczekujących Łódzki Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania za miesiąc styczeń nie zostały przesłane lub zawierają błędy i zostały odrzucone przez serwer wg stanu na dzień 17.02.2011 r.

SIMP - zatwierdzanie wyników badań cytologicznych

17.02.2011

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia listę wybranych realizatorów Programu profilaktyki raka szyjki macicy z uwzględnieniem czasu trwania procedury pobrania materiału do przesiewowego badania cytologicznego.

Brak sprawozdań z badań diagnostycznych POZ

15.02.2011
Wydział Spraw Świadczeniobiorców ŁOW NFZ informuje, że została przeprowadzona analiza w zakresie sprawozdawczości z badań diagnostycznych za II półrocze 2010r. z zakresu  świadczeń lekarza POZ, w wyniku której ustalono, iż wielu świadczeniodawców realizujących umowy nie przesłało sprawozdań lub przesłało sprawozdania z zerową ilością wykonanych świadczeń.
Wobec powyższego prosimy uzupełnienie lub poprawienie sprawozdań do dnia 18.02.2011r. Wykaz świadczeniodawców w załączeniu.

Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia postępowań

14.02.2011

Informujemy, że Zarządzeniem Dyrektora ŁOW NFZ zmieniony został termin rozstrzygnięcia w postępowaniach z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej o numerach 05-11-000161/POZ/0112/01.0000.158.16/1 i 05-11-000170/POZ/0112/01.0000.156.16/1.
Nowy termin rozstrzygnięcia postępowania:
- 05-11-000161/POZ/0112/01.0000.158.16/1 - 16.02.2011 r.,
- 05-11-000170/POZ/0112/01.0000.156.16/1 – 15.02.2011 r.

Świadczeniodawcy z zakresu POZ - sprawozdania

10.02.2011

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w związku z zaobserwowanymi nieprawidłowościami w zakresie przesyłanych do ŁOW NFZ sprawozdań z porad lekarza POZ udzielonych miesiącu w styczniu 2011 r., zwracamy Państwa uwagę na fakt, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML, dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy), komunikat danych o świadczeniach należy przesyłać w wersji: 5;2.0.