Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina wszystkim świadczeniodawcom zobowiązanym do prowadzenia i sprawozdawania harmonogramów przyjęć o konieczności rzetelnego i terminowego wywiązywania się z tego obowiązku.

 

Przypominamy o:

 

Rzetelne prowadzenie i przekazywania harmonogramów przyjęć jest konieczne w celu dostarczenia pacjentom aktualnych informacji o dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Niedopełnienie obowiązku dotyczącego sprawozdawczości traktowane jest jako nienależyte wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy. W takiej sytuacji może być nałożona na świadczeniodawcę kara umowna zgodnie z § 29 i 30 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320 t.j. z późn. zm.).

 

Podstawy prawne:

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej