Drukuj

Dodatkowe informacje dla świadczeniodawców POZ, którzy zamierzają złożyć do OW NFZ odpowiedni wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia – zasady uregulowane Zarządzeniem Nr 115/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 listopada 2018 r.

  1. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia jest złożenie w siedzibie Łódzkiego OW NFZ w Łodzi przez świadczeniodawcę POZ (z wyłączeniem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej) wystawiającego zaświadczenie lekarskie lub u którego zatrudnieni są wystawiający zaświadczenia lekarskie i osoby upoważnione do wystawienia zaświadczeń lekarskich poprawnego wniosku wraz z wszystkimi załącznikami tj.:

Uwaga: termin złożenia ww. dokumentów- upływa z dniem 15 grudnia 2018 roku.

  1. Wniosek o udzielenie dofinansowania – dodatkowe informacje w odniesieniu do odpowiednich części wniosku.

III. KWOTA WNIOSKOWANEGO DOFINANSOWANIA

Świadczeniodawca do treści wniosku w rubryce obejmującej kwotę wnioskowanego dofinansowania przenosi/zamieszcza wartość ustaloną zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 zarządzenia nr 115/2018/DEF Prezesa NFZ wskazaną w załączniku stanowiącym specyfikację dofinansowania - suma kwot z wiersza „RAZEM” dla kolumn nr 11 i 12 specyfikacji - należy podać kwotę w zł oraz słownie.

Kwota ujęta we wniosku jako kwota wnioskowanego dofinansowania musi być tożsama z kwotą ujętą w specyfikacji dofinansowania w kolumnach nr 11 i 12 – łączne wartości z kolumn

IV. MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ (maksymalnie 4 miejsca udzielania świadczeń)

Uwaga: Świadczeniodawca dla miejsca/miejsc udzielania świadczenia wprowadza NPWZ dla lekarza/lekarzy (max 4) uprawnionego do wystawiania zaświadczeń lekarskich oraz zgłoszonego do umowy POZ w danym miejscu udzielania świadczeń.

V. OŚWIADCZENIE

Uwaga: W treści wniosku w części obejmującej składane przez świadczeniodawcę oświadczenia w pkt 2 zawarto oświadczenie odnośnie posiadania możliwości odliczenia podatku VAT cyt.: „mam/nie mam, możliwość odliczenia podatku VAT (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.).”

Świadczeniodawca powinien skreślić niewłaściwą opcję zgodnie ze stanem faktycznym

  1. Specyfikacja dofinansowania  - dodatkowe WAŻNE informacje

Świadczeniodawca w wierszu podsumowania z opisem „RAZEM” powinien wypełnić tylko komórki odpowiednie dla kolumn 9, 10, 11 i 12 specyfikacji dofinansowania - tj. wprowadza odpowiednie sumy dla tych kolumn.

Komunikatu dla świadczeniodawców POZ z 15 listopada 2018 r. dot. prawidłowej kwalifikacji urządzeń informatycznych i oprogramowania do dofinansowania ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa

Uwaga: Suma wartości wykazanych w kolumnie nr 9 i 10 nie może być większa od iloczynu kwoty 3500 zł (netto lub powiększonej o podatek VAT w zależności informacji wykazanej w kolumnie nr 4) i liczby lekarzy wykazanej w kolumnie nr 5 oraz we Wniosku o udzielenie dofinansowania.

Uwaga: suma wartości wykazanych w kolumnie nr 11 i 12 w wierszu „Razem” nie może przekroczyć wartości określonej zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 Zarządzenia

Przykładowe wyliczenie kwot dofinansowania zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ nr 115/2018/DEF z dnia 6 listopada 2018 r.
Dofinansowanie na jednego lekarza POZ Kwota dofinasowania
§ 4. 1 pkt 1 ppkt a Poniesione wydatki netto mniejsze niż 3.500 zł x 65% < 2.275,00 zł
§ 4. 1 pkt 1 ppkt b Poniesione wydatki brutto mniejsze niż 4.305 zł x 65% < 2.798,25 zł
§ 4. 1 pkt 2 Poniesione wydatki netto max 3.500 zł x 65% max 2.275,00 zł
Poniesione wydatki brutto  max 4.305 zł x 65% max 2.798,25 zł
Dofinansowania na czterech lekarzy POZ oraz  jedno miejsce Kwota dofinasowania
§ 4. 1 pkt 4 4 lekarzy POZ/ jedno miejsce udzielenia świadczeń  netto 4 x 2.275,00 zł = max  9.100,00 zł 1
brutto 4 x 2.798,25 zł = max 11.193,00 zł2
Dofinansowania na czterech lekarzy POZ oraz  cztery miejsca Kwota dofinasowania
§ 4. 1 pkt 4 4 lekarzy POZ/ cztery miejsca udzielenia świadczeń  netto 4 x max 9.100,00 zł = max 36.400,00 zł
brutto  4 x max 11.193,00 zł = max 44.772,00 zł

Uwagi ogólne:

 

Zwracamy się jednocześnie z uprzejmą prośbą o przesyłanie pliku w formacie Excel obejmujący załącznik stanowiący specyfikacje dofinansowania na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kontakt telefoniczny w zakresie pytań dotyczących:


1 w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o możliwości odliczenia podatku VAT

w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT

Źródło: Centrala NFZ