Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ w Łodzi, informuje, że na Portalu Świadczeniodawcy opublikowane zostały wyniki procesu weryfikacji wstecznej świadczeń za trzy kwartały 2018 roku (weryfikacja uwzględnia wszystkie świadczenia – zapłacone i niezapłacone). Weryfikacji podlegały wszystkie świadczenia zrealizowane w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 roku i sprawozdane do Centralnej Bazy Świadczeń. Weryfikacja wsteczna uruchomiona została zgodnie z wytycznymi Centrali NFZ i dotyczyła prawidłowości sprawozdawania świadczeń i ich zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi (między innymi z zapisami zawartych umów, Zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, rozporządzeniami Ministra Zdrowia).

 

Świadczenia ocenione jako błędne należy usunąć lub skorygować (dane statystyczne) oraz ponownie sprawozdać. W przypadku błędnie sprawozdawanych świadczeń już sfinansowanych oprócz ponownego przesłania komunikatu należy dokonać korekty dokumentów rozliczeniowych.

 

W przypadku umów zamkniętych, w celu umożliwienia Państwu dokonania stosownych korekt zakwestionowanych świadczeń, system odblokowany zostanie dniach od 20.11.2018 r. do 17.12.2018 r.

 

Status odblokowania będzie umożliwiał:

 

W przypadku odwołania od wyników weryfikacji do czasu otrzymania informacji o wyniku jego rozpatrzenia, nie należy dokonywać korekt zakwestionowanych pozycji.

 

W ewentualnym odwołaniu niezbędne jest przekazywanie następujących informacji:

 

W przypadku konieczności odblokowania umowy, w której weryfikacja nie ujawniła błędów (świadczenia pozostają w konflikcie ze świadczeniami zakwestionowanymi) należy złożyć do ŁOW NFZ stosowny wniosek o odblokowanie umowy. Wzór wniosku dostępny do pobrania na stronie internetowej ŁOW NFZ:
http://www.nfz-lodz.pl/dopobraniapliki/dlaswiadczeniodawcowipersonelumedycznego/5740-pliki-umowy

 

Termin składania odwołań upływa w dniu: 30.11.2018 (data wpływu do ŁOW NFZ).

 

UWAGA - Prosimy nie przesyłać powtórnie odwołań od zakwestionowanych świadczeń dla których już przekazano wyjaśnienia do ŁOW NFZ (w takich sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami ŁOW NFZ).

 

Dokonane ostatecznie korekty sprawozdawczości należy rozliczyć w ww. terminie poprzez przesłanie do ŁOW NFZ faktury/rachunku/noty komunikatem XML - FAKT/RACH/NOTA.
Przypominamy, że w przypadku korekt polegających na wystornowaniu wszystkich pozycji rozliczeniowych dla danego zestawu świadczeń (np. dla całej hospitalizacji) – wycofanie zestawu świadczeń (całej hospitalizacji) z rozliczenia, winno być zakończone pełnym usunięciem zestawu tzw. I fazą. W przeciwnym przypadku, świadczenia takie będą nadal brały udział w procesach weryfikacyjnych prowadzonych przez OW NFZ.

 

UWAGA - W przypadku odwołania się od którejkolwiek zakwestionowanej pozycji w danej umowie nie należy uruchamiać procesu naliczania – aż do czasu rozpatrzenia odwołania, gdyż spowoduje to wystawienie szablonu korygującego dla wszystkich rozliczonych świadczeń oznaczonych flagą błędu, bez możliwości odwołania.

 

Szczegółowe informacje w przedstawionym wyżej zakresie uzyskać można pod numerami telefonów:

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej