Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ w Łodzi, informuje, że na Portalu Świadczeniodawcy opublikowane zostały wyniki procesu weryfikacji wstecznej świadczeń zrealizowanych
w roku 2017 (weryfikacja uwzględnia wszystkie świadczenia - zapłacone i niezapłacone). Weryfikacji podlegały wszystkie świadczenia zrealizowane w 2017 roku i sprawozdane
do Centralnej Bazy Świadczeń. Weryfikacja wsteczna uruchomiona została zgodnie z wytycznymi Centrali NFZ i dotyczyła prawidłowości sprawozdawania świadczeń i ich zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi (między innymi z zapisami zawartych umów, Zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, rozporządzeniami Ministra Zdrowia).

W celu dokonania korekt zakwestionowanych świadczeń w dniach od 19.02.2018 r. do 09.03.2018 r. zostaną zdjęte blokady umów umożliwiając Państwu dokonanie stosownych korekt.

Świadczenia ocenione jako błędne należy usunąć lub skorygować (dane statystyczne) oraz ponownie sprawozdać. W przypadku błędnie sprawozdawanych świadczeń już sfinansowanych oprócz ponownego przesłania komunikatu należy dokonać korekty dokumentów rozliczeniowych.

Status odblokowania będzie umożliwiał:

W przypadku odwołania od wyników weryfikacji do czasu otrzymania informacji o wyniku jego rozpatrzenia, nie należy dokonywać korekt zakwestionowanych pozycji.
W ewentualnym odwołaniu niezbędne jest przekazywanie następujących informacji:

W przypadku konieczności odblokowania umowy, w której weryfikacja nie ujawniła błędów (świadczenia pozostają w konflikcie ze świadczeniami zakwestionowanymi) należy złożyć do ŁOW NFZ stosowny wniosek o odblokowanie umowy. Wzór wniosku dostępny do pobrania na stronie internetowej ŁOW NFZ.

Termin składania odwołań upływa w dniu 05.03.2018 r. (data wpływu do ŁOW NFZ).

UWAGA! Prosimy nie przesyłać powtórnie odwołań od zakwestionowanych świadczeń, dla których już przekazano wyjaśnienia do ŁOW NFZ (w takich sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami ŁOW NFZ).

Dokonane ostatecznie korekty sprawozdawczości należy rozliczyć w ww. terminie poprzez przesłanie do ŁOW NFZ faktury/rachunku/noty w formie elektronicznej (e-dokumentu) za pomocą komunikatu FAKT/RACH/NOTA lub za pomocą komunikatu REF wraz z przedłożeniem dokumentów w formie papierowej.

Przypominamy, że w przypadku korekt polegających na wystornowaniu wszystkich pozycji rozliczeniowych dla danego zestawu świadczeń (np. dla całej hospitalizacji) – wycofanie zestawu świadczeń (całej hospitalizacji) z rozliczenia, winno być zakończone pełnym usunięciem zestawu tzw. I fazą. W przeciwnym przypadku, świadczenia takie będą nadal brały udział w procesach weryfikacyjnych prowadzonych przez OW NFZ.

UWAGA! W przypadku odwołania się od którejkolwiek zakwestionowanej pozycji w danej umowie nie należy uruchamiać procesu naliczania – aż do czasu rozpatrzenia odwołania, gdyż spowoduje to wystawienie szablonu korygującego dla wszystkich rozliczonych świadczeń oznaczonych flagą błędu, bez możliwości odwołania.

Szczegółowe informacje w przedstawionym wyżej zakresie uzyskać można pod numerami telefonów:

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej