Wydział Gospodarki Lekami Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, ze zgodnie z § 10 ust. 1-3  Ogólnych Warunków Umów stanowiących załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 grudnia 2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (j.t. Dz. U. 2013.364):

 1. Umowa na realizację recept wygasa z dniem ostatecznego uchylenia, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki.
 2. Podmiot prowadzący aptekę może rozwiązać umowę na realizację recept z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Podmiot prowadzący aptekę, którego umowa na realizację recept wygasła lub została rozwiązana, jest obowiązany powiadomić pisemnie oddział wojewódzki Funduszu, który był stroną tej umowy, o miejscu przechowywania recept zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy, w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

Wypowiedzenie umowy na realizację recept powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny (np. zgodnie z KRS-em, lub wspólników spółki cywilnej zgodnie z zasadami reprezentacji lub aktualnym upoważnieniem do reprezentacji).

Ponadto zgodnie z art. 41 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2016.1536 j.t. ze zm.):

 1. Fundusz rozwiązuje umowę na realizację recept ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  • uniemożliwiania czynności kontrolnych,
  • niewykonania w terminie zaleceń pokontrolnych.
 2. Fundusz nie zawiera kolejnej umowy przez okres:
  • jednego roku w przypadku pierwszego rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 6,
  • trzech lat w przypadku drugiego rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 6.