odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentów koniecznych, aby otrzymać kartę, formularzy E 121, możliwości leczenia za granicą. Więcej w serwisie Leczenie za granicą

odpowiedzi na pytania dotyczące kierowania na zabiegi rehabilitacyjne, ich liczby, korzystania z zabiegów. Więcej w artykule Rehabilitacja

odpowiedzi na pytania dotyczące badań do sanatorium, wyjazdów dzieci, odpłatności za sanatorium, liczby zabiegów. Pytania o termin wyjazdu prosimy kierować pod numer 42 275 40 83. Więcej w serwisie Sanatorium

odpowiedzi na pytania o  dowód ubezpieczenia, dokumenty konieczne do zawarcia ubezpieczenia, statusu ubezpieczonego, prawo do ubezpieczenia. Więcej w serwisie ABC świadczeń medycznych

odpowiedzi na pytania dotyczące miejsca wykonywania badań specjalistycznych, zasady kierowania na badania, odpłatności, poradni specjalistycznych.

Informacje na temat systemu elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców.
Więcej w serwisie eWUŚ

Informacje na temat Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Więcej w serwisie ZIP

odpowiedzi na pytania dotyczące zasad refundowania leków w ramach programu  LEKI 75+

odpowiedzi na pytania dotyczące m.in.: leków, stomatologii, kolejek oczekujacych, nocnej i świątecznej opieki lekarskiej, dokumentacji medycznej

W serwisie Prasa o zdrowiu – poradniki znajdą Państwo ciekawe i przystępnie napisane poradniki dla pacjentów, które ukazały się w codziennej i branżowej prasie. Artykuły, krótko wcześniej omówione,  znajdą Państwo w załącznikach w formie tekstowej (przydatnej dla osób słabowidzących) i pdf.

Komunikaty dotyczące procesu kontraktowania

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991), modyfikacji uległ art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zwanej dalej „ustawą refundacyjną”, który definiuje osobę uprawnioną do wystawiania recept.

Zgodnie z nowym brzmieniem osobą uprawnioną jest osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego jest uprawniona do wystawiania recept na leki refundowane.

Osobami uprawnionymi do wystawiania recept na leki refundowane są zatem:

  1. osoby posiadające prawo wykonywania zawodu, które zaprzestały jego wykonywania i zamierzają korzystać z prawa do wystawiania recept refundowanych dla siebie, małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro auctore lub pro familiae),
  2. osoby posiadające prawo wykonywania zawodu, które nie zaprzestały jego wykonywania i zamierzają korzystać z prawa do wystawiania recept na leki refundowane dla siebie, małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro auctore lub pro familiae),
  3. osoby wykonujące zawód lekarza/lekarza dentysty/ felczera/ pielęgniarki/położnej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w podmiocie leczniczym, który nie zawarł z Oddziałem Wojewódzkim NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
  4. lekarze/lekarze dentyści/ felczerzy/ pielęgniarki/położne wykonujący swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i prowadzący działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem działalności leczniczej.

Osoba uprawniona uzyskuje uprawnienie do pobierania numerów recept nadawanych przez dyrektora oddziału Funduszu, właściwego ze względu na:

  1. adres miejsca udzielania świadczeń, albo
  2. adres miejsca przyjmowania wezwań - w przypadku wykonywania działalności leczniczej w miejscu wezwania, albo
  3. adres miejsca zamieszkania - w przypadku wystawiania wyłącznie recept na leki refundowane dla siebie, małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro auctore lub pro familiae).

Uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept przez osoby uprawnione odbywa zgodnie z trybem postępowania określonym w zarządzeniu Nr 80/2016/DGL Prezesa NFZ z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty - na zasadach opisanych poniżej. Dokonanie potwierdzenia tożsamości i składanie wymaganych dokumentów odbywa się w siedzibie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia: ul. Kopcińskiego 56, Sala Obsługi, pokój 14A oraz w Delegaturach ŁOW NFZ:

•Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 15,
•Delegatura w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3
•Delegatura w Skierniewicach, ul. Jagiellońska  29.