Skład Rady Łódzkiego Oddziału  Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:

 • Elżbieta Staszyńska - przewodnicząca Rady

 • Włodzimierz Janiak - wiceprzewodniczący Rady

 • Magdalena Kowalczyk - sekretarz Rady

 • Piotr Szukalski ­- członek Rady

 • Wiesław Krzysztof Kosonóg - członek Rady

 • Grzegorz Jegier - członek Rady

 • Maciej Ryznar - członek Rady

 • Wojciech Łukaszewicz - członek Rady

 • członek Rady - wakat

Do zadań Rady Oddziału należy, w myśl art. 106 ust. 10, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 27 września 2004r. Nr 210, poz. 2135), należy:

 1. opiniowanie projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu;

 2. uchwalanie planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu;

 3. opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu za dany rok;

 4. monitorowanie prawidłowości postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacji tych umów;

 5. monitorowanie, na podstawie przekazanych przez dyrektora oddziału wojewódzkiego informacji, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 4, sposobu wykonywania przez świadczeniodawców obowiązków, o których mowa w art. 20-22;

 6. kontrolowanie bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu we wszystkich dziedzinach jego działalności;

 7. występowanie do dyrektora oddziału wojewódzkiego z wnioskiem o wszczęcie kontroli w trybie art. 64;

 8. występowanie do dyrektora oddziału wojewódzkiego o przeprowadzenie kontroli realizacji zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

 9. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

 10. występowanie do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie kontroli oddziału wojewódzkiego Funduszu;

 11. wydawanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu;

 12. występowanie z wnioskiem do Prezesa Funduszu o odwoływanie dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w przypadkach, o których mowa w art. 107 ust. 4.